PDPA Policy for Customers 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท แคททาไลท์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”)  ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราจึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ของท่านตามกฎหมาย

1. เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่จะได้มีผลบังคับใช้ต่อไป รวมถึงกฎหมายลำดับรองอื่น ๆ ที่บัญญัติโดยอาศัยอำนาจตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกโดยรวมว่า “กฎหมาย”) รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้

ประเภทของข้อมูล                       ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนตัว                            

 • คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี)
 • เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ
 • สถานภาพทางการสมรส สถานภาพครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว
 • สัญชาติ ประเทศที่พำนัก
 • ข้อมูลแสดงตัวตนที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นสำหรับเราในการตรวจสอบ การรู้จักตัวตนของลูกค้า การตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงหลอกลวง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านอาจให้แก่เราผ่านทางเว็บไซต์

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ    

 • ที่อยู่ตามเอกสารสำคัญ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ข้อมูลตำแหน่ง และ สถานที่ทำงาน
 • หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล
 • ชื่อหรือบัญชีเข้าใช้งานสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ (เช่น ไอดีไลน์ (LINE ID))
 • หลักฐานการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (สำหรับกรณีชาวต่างชาติ)

ข้อมูลการศึกษาและการทำงาน

 • ข้อมูลตามที่ปรากฏในสำเนาบัตรนักเรียน/ นักศึกษา
 • อาชีพและสาขาอาชีพ
 • ตำแหน่ง อายุงานปัจจุบัน
 • รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ

 • ข้อมูลธุรกรรมและการค้นหารายการผลิตภัณฑ์ การเข้าชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่ท่านเข้าชม

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ เราไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน หากแต่ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่านเพื่อประกอบการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์แก่ท่าน เช่น ศาสนาตามที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเชื้อชาติตามที่ปรากฏในสำเนาหนังสือเดินทางของบางประเทศ ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่นำลักษณะเด่นทางพฤติกรรมของการลงลายมือชื่อดังกล่าวมาใช้สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อนั้น) ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประกอบการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์แก่ท่าน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่เรามีความจำเป็นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยจะดำเนินการเป็นคราว ๆ ไปเมื่อต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน

(ต่อไปในนโยบายฉบับนี้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนข้างต้น รวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

 1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เราอาจอาศัย (1) ฐานทางสัญญาในการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) หน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก (4) ประโยชน์ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อพิจารณาการเข้าทำสัญญา และ/หรือดำเนินการตามความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท ตามเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน รวมถึงการตรวจสอบ และการยกเลิกธุรกรรม
 • เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตามการร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากท่าน และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี ที่มีความผิดปกติ
 • เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น
 • เพื่อการลงทะเบียน การระบุตัวตน (identity) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (verification) หรือการตรวจสอบ (due diligence) หรือ การรู้จักตัวตนของลูกค้า
 • เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการและ/หรือการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์กับท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของท่าน จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ (หรืออ้างว่าได้รับ) จากท่านหรือในนามของท่าน
 • เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาประเมิน พัฒนา ศึกษาและวิจัย เพื่อระบุปัญหา การแก้ปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราที่ท่านจะได้รับต่อไป
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการและ/หรือการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ของเราหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของท่านกับเรา

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราจะไม่สามารถให้บริการและ/หรือการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ของเรากับท่านได้

2.2 เราจะขอความยินยอมจากท่านเมื่อเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการพิจารณากลุ่มลูกค้าเพื่อการนำส่งคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ฯ หรือการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสม
 • เพื่อนำส่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการ สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม งานอีเว้นท์ หรือการประชุมที่เราจัดขึ้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น การลงทะเบียนเข้างาน)
 • เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และ / หรือ สิทธิพิเศษที่ท่านร้องขอ หรือการแจ้งสิทธิประโยชน์ของท่าน
 • เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการประเภทเดียวกัน / ใกล้เคียงกับที่ท่านมีอยู่กับเรา
 • เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (เช่น การให้สิทธิประโยชน์และของรางวัล)
 • เพื่อวิเคราะห์ วิจัย และ / หรือ จัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการภายในองค์กรของเรา
 • เพื่อดำเนินการทางการตลาด การนำส่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการ สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงข่าวสาร คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และโปรโมชั่นที่คัดสรรอย่างเหมาะสม และการออกกลยุทธ์ทางการตลาด
 • วัตถุประสงค์อื่น ๆ ซึ่งจะเราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อทำการขอความยินยอมจากท่าน

2.3 เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เช่นข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ ตามที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของบางประเทศซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของท่านเพื่อเข้าทำธุรกรรมกับเรารวมถึงข้อมูลประวัติสุขภาพ เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการบางประเภทของเราเท่านั้น โดยเราจะขอความยินยอมจากท่านเป็นคราว ๆ ไป

2.4 ท่านรับทราบว่าเราอาจเข้าถึง เก็บรักษา และเปิดเผย ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ระบุในข้อ 1 ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใด ๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อเรา หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใด ๆ (ข) ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใด ๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อเรา

2.5 เราอาจเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องขออนุญาต

3. ช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่เราโดยตรง หรือ เข้าร่วมกิจกรรม ค้นหา ผ่านช่องทางให้บริการและ/หรือการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และ / หรือ ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ของเรา เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถาม นามบัตร การประชุม อบรม สัมมนา งานอีเว้นท์ สันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด การพบปะ หรือช่องทางอื่นใด

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น บริษัทที่ร่วมออกผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการกับเรา ผู้ให้บริการข้อมูล ลูกค้าของเรา สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่น

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 2 หรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น หรือในบางกรณี ท่านอาจอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นอีกด้วย โดยที่ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

 • บริษัทในเครือของเรา
 • พันธมิตรทางธุรกิจ
 • ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เราใช้บริการเพื่อสนับสนุนกิจการของเรา ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บุคคลดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นผู้ให้บริการบริการจัดการหรือให้บริการอื่น ๆ แก่เรา เช่น บริษัทรับส่งจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน บริษัทผู้ตรวจสอบ บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาและการตลาด บริษัทโทรคมนาคม บริษัทสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล
 • บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

5.การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น/การโอนข้อมูลข้ามประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรือประมวลผลในประการอื่นโดยเรา หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่ระบุในข้อ 4 ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย  เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บนแพลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เราอาจขอให้ท่านให้ความยินยอมต่อการโอนข้อมูลดังกล่าวออกนอกประเทศไทย ไปยังสถานที่ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของเรา หรือไปยังบุคคลภายนอกที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุในข้อ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกโอนไปยังสถานที่อื่น ๆ ที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในระดับที่น่าพอใจเท่านั้น ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องเทียบได้กับระดับความคุ้มครองในประเทศหรือเขตการปกครอง หรือดินแดน ที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล คือ ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับเรา และเอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของเรา

7. มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค มาตรการเชิงบริหารจัดการ และมาตรการป้องกันทางกายภาพ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน สภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เก็บรวบรวม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เราได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสม การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ นโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมและรูปแบบการดำเนินงานของเรา

8. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

8.1 สิทธิในการเข้าถึงและรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําขอของท่านตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เราอาจให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ

8.2 สิทธิในการแก้ไข

ท่านมีสิทธิขอให้เราทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

8.3 สิทธิในการลบ

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่เราจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

8.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในบางกรณี

8.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราดำเนินการโดยไม่ได้อาศัยความยินยอมจากท่าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

8.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือที่เราได้จัดเก็บโดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาตามมาตรา 24 (3) ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

8.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

8.8 สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเราจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

9. การใช้คุกกี้

เราจะเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน และเราจะใช้ Cookie เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของท่าน เพื่อที่เราจะนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

10. ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-0501910-5   หรือที่ email: customerservice@catalite.co.th    สถานที่ติดต่อ : 36-36/1 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร 9 ซอย 28 แยก 10 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร9 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กทม 10250 

กรณีที่ท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้ท่านกรอกแบบฟอร์มที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ www.catalite.co.th    แล้วส่งมายังช่องทางการติดต่อข้างต้น

หากท่านสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อยู่อีเมล : customerservice@catalite.co.th 

11. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการและ/หรือการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ของเรา และการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเท่านั้น หากท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้ว่าจะกระทำโดนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งเป็นส่วนที่แยกต่างหากจากของเรา

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

13. การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์  www.catalite.co.th